Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:

Názov organizácie:         Obec Šamudovce
Sídlo:                               Obecný úrad Šamudovce 99, 072 01 Pozdišovce
IČO:                                  00 325 864
DIČ:                                  2020499470
Štatutárny zástupca:       Emil Ircha - starosta obce
e-mail:                             starosta@obecsamudovce.sk
tel. č.:                               056 / 642 41 80
                                         0911 276 705Profil:

Obec Šamudovce je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie podľa schváleného harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie.

Prieskum trhu - § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Podlimitná zákazka

Nadlimitná zákazka