Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality 2011

Výberové konanie

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE
 
OBEC ŠAMUDOVCE
vypisuje výberové konanie na funkciu

 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE ŠAMUDOVCE
 
V súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a/ zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach .

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Šamudovce zašle alebo odovzdá
písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie)
do 28. februára 2011

 

na Obecný úrad Šamudovce v uzavretej obálke označenej
„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“, NEOTVÁRAŤ!“

 

Výberové konanie sa uskutoční 14. 3. 2011


Požiadavky: 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve
- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- znalosť základných noriem samosprávy 


Všeobecné podmienky: 

- hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť  zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x štvrťročne podáva správu o svojej činnosti, 
- funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce, 
- vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce 


Vykonáva kontrolu: 

- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípade vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
- príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,
- hospodárenie s finančnými prostriedkami,
- plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce,
- dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce, 


Preveruje: 

- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce 


Vypracúva odborné stanoviská: 

- k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pre ich schválením obecným zastupiteľstvom,
- možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií,
- výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu,
- zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom. 


Zverejnené na:
www.samudovce.ocu.sk
vývesnej tabuli obce

 

Vladimír PAULOV
starosta obce
Zoznam aktualít
Mesiac úcty k starším
16.11.2011
Prednáška
18.10.2011
Výberové konanie
Hlavný kontrolór