SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Tlačivá

Číslovanie budov ( súpisné a orientačné čísla) :

Obec určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo bytovým budovám a nebytovým budovám, vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v aktuálnom stave. Obec zmení alebo zruší súpisné číslo alebo orientačné číslo aj bez žiadosti, ak sa zmení alebo pominie dôvod, pre ktorý bolo určené.Na označovanie budov súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru. Obec môže rozhodnúť o označovaní budov orientačnými číslami na tabuľkách rovnakého vzoru. Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené, plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosťmať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené, plní správca.Ak obec zmení alebo zruší súpisné číslo a orientačné číslo zápisom do registra adries z dôvodu zmeny územného plánu, zmeny názvu ulice alebo prečíslovania budov, oznámi to bezodkladne písomne vlastníkovi budovy.

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci ako povinnej osobe:

  • zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  • vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení  vyhl. č. 141/2015 Z. z.,
  • zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 142/2015 Z. z. ktorou savykonáva zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Postup a lehoty  pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, ktoré je nutné dodržať:


 

Žiadosť o určení súpisného čísla  a orientačného čísla :

Žiadosť o určení súpisného čísla  a orientačného čísla je povinná podať osoba uvedená v kolaudačnom rozhodnutí v lehote do 30 dní od jeho právoplatnosti a to písomne  na adresu obecného úradu: Obecný úrad Šamudovce,072 01 Šamudovce č.99.

Súpisné číslo a orientačné číslo sa určujú budove v lehote 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadostipodľa poradia, v akom bola žiadosť obci doručená.( § 6 ods. 2 vyhl. č. 31/2013 Z. z.ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení  vyhl. č. 141/2015 Z. z.)

Vzor žiadosti o určení súpisného čísla  a orientačného čísla môžete stiahnuť tu.


 

Žiadosť o zmenu súpisného čísla  a orientačného čísla :

Žiadosť o zmenu súpisného čísla  a orientačného čísla môže podať vlastník budovy  a to písomne  na adresu obecného úradu: Obecný úrad Šamudovce,072 01 Šamudovce č.99.

Ak obec žiadosti o zmenu súpisného čísla a orientačného čísla vyhovie, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries a bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa s uvedením údajov podľa § 6 odseku 4 písm. a) až f) a j) vyhl. č. 31/2003 Z. z. a nového súpisného čísla a orientačného čísla. Ak obec žiadosti o zmenu súpisného čísla a orientačného čísla nevyhovie, vydá rozhodnutie s uvedením údajov podľa § 6 odseku 4 písm. a) až f) a j)vyhl. č. 31/2003 Z. z.

Vzor žiadosti o zmenu súpisného čísla  a orientačného číslamôžete stiahnuť tu.


 

Žiadosť o zrušenie  súpisného čísla  a orientačného čísla :

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla  a orientačného čísla môže podať vlastník budovy  a to písomne  na adresu obecného úradu: Obecný úrad Šamudovce,072 01 Šamudovce č.99.

Ak obec žiadosti o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla vyhovie, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries a bezodkladne o tom písomne informuje žiadateľa s uvedením údajov podľa § 6  odseku 4 písm. a) až f) a j) vyhl. č. 31/2003 Z. z. a s uvedením pôvodného súpisného čísla a orientačného čísla. Ak obec žiadosti o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla nevyhovie, vydá rozhodnutie s uvedením údajov podľa § 6 odseku 4 písm. a) až f) a j)vyhl. č. 31/2003 Z. z.

Vzor žiadosti o zrušenie  súpisného čísla  a orientačného číslamôžete stiahnuť tu.


 

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia obce vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené:

Proti rozhodnutiu o určení, zmene a zrušení súpisného a orientačného čísla nie je možné podať  riadny opravný prostriedok. /§ 27a ods. 2 zák. SNR č. 369/1990  Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov/ Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Žalobu podľa § 247nasl.  Občianskeho súdneho poriadku je možné podať na príslušnom krajskom súde v lehote do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia obce.  Zameškanie lehoty nemožno odpustiť. Žaloba musí byť podaná na súde; nestačí, ak bola v lehote ustanovenej zákonom doručená správnemu orgánu.Žaloba musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napadá, vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napadá, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu, a aký konečný návrh robí.