English
Zmenšiť textZväčšiť text

Projekty


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukcia spevnených plôch pri Komunitnom centre v obci  Šamudovce realizovaná s finančnou podporou občianskym združením MAS DUŠA.


 

 

 

 

 

logo nadacia spp - Relevant n.o.

Obec Šamudovce v mesiaci apríl 2022 podala žiadosť o dotáciu v zmysle výzvy Nadácie SPP v rámci programu Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest a regiónu. Po vyhodnotení bola obec Šamudovce úspešná a získala finančný príspevok na realizáciu projektu "Zariadenie kuchyne v Komunitnom centre Šamudovce" vo výške 8000 €. Obec Šamudovce sa bude podieľať na dofinancovaní uvedeného projektu, ktorý je plánovaný realizovať v mesiacoch máj - august 2022.
Cieľom projektu je vybaviť kuchyňu komunitného centra potrebným zariadením prevažne pracovnými stolmi, regálmi, nerezovými drezmi a batériami, chladničkou a umývačkou riadu na využívanie pre skupinové aktivity klientov Komunitného centra marginalizovaných skupín a seniorov v oblasti varenia a pečenia.

 

 

 

 


 

 

Názov projektu: Technická vybavenosť k rómskym obydliam Šamudovce

 

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie dostupnosti obyvateľov MRK k verejným službám v obci Šamudovce a tým zvýšenie kvality bývania prostredníctvom dobudovania základnej technickej infraštruktúry.

 

Trvanie projektu: 11/2021 – 10/2022

Nenávratný finančný príspevok: 167 314,00 EUR

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ: Obec Šamudovce

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

www.ludskezdroje.gov.sk                                    www.minv.sk                          www.obecsamudovce.sk


Názov a sídlo prijímateľa :

                                                               Obec Šamudovce

Šamudovce 99

072 01  Šamudovce

 

 

Mesto Spišské Podhradie  bolo úspešným prijímateľom projektu  v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita: 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývaní, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Na realizáciu aktivít projektu bol mestu poskytnutý nenávratný finančný príspevok  vo výške:

maximálne        184 749,13 EUR.

 

Aktivity sa realizujú v rámci projektu :

 

Rekonštrukcia obecného úradu s kultúrnym domom Šamudovce za účelom

zvýšenia energetickej účinnosti

Stručný popis projektu:

 

Cieľom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia budovy, zlepšenie ochrany stavebných konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi, zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy a úspora v rozpočte mesta vynaložená na prevádzku riešenej budovy. Realizáciou aktivít projektu sa dosiahlo zvýšenie úžitkovej hodnoty budovy, jej reprezentatívnosti a skvalitnenie podmienok fungovania v tejto budove, ako pre zamestnancov tak aj pre širokú verejnosť.

 

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/135

Dátum začatia a ukončenia hlavných aktivít projektu :  09/2017 - 05/2018

 

Operačný program : Kvalita životného prostredia

 

Riadiaci orgán : Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

 

www.siea.sk

 

www.op-kzp.sk

 


 


 

.

.

OBEC ŠAMUDOVCE

Začala realizáciu projektu pod názvom

„Oprava sociálnych zariadení v Komunitnom centre Šamudovce“

.

 

Názov poskytovateľa:                               Nadácia SPP, Nadačný fond Municipality pri Nadácií SPP

Názov prijímateľa:                                     Obec Šamudovce

Názov projektu:                                         Oprava sociálnych zariadení KC Šamudovce

Miesto realizácie projektu:                        Komunitné centrum Šamudovce

Samosprávny kraj:                                    Košický samosprávny kraj

Časový rámec realizácie projektu:           Apríl – Október 2016

Výška finančného príspevku:                  6.000 € (slovom šesťtisíceur)

Cieľ projektu:                                             Skvalitnenie vybavenosti Komunitného centra

Cieľová skupina:                                       Občania obce Šamudovce

 

.

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Eustream.

 

.


Názov projektu:    Poskytovanie pracovnej činnosti UoZ- odpracovanie dávky v hmotnej núdzi § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda uzavretá s ÚPSVaR Michalovce

Dohoda č. 15/42/010/20 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 násl. Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení, uzatvorená  dňa 09.12.2015

Termín začatia projektu do 1. 1. 2016.

Termín ukončenia projektu do 31.12.2016.

.


Názov projektu:    Poskytovanie pracovnej činnosti UoZ- vykonávanie menších obecných služieb podľa § 12, ods.3 písm. b, bod 4, resp. bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

Dohoda uzavretá s ÚPSVaR Michalovce

Dohoda č. 16/42/012/182 o podmienkach  vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa § 12 ods.3 písm. b) bod 4. resp. bod 5,  Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení, uzatvorená  dňa 19.09.2016

Termín začatia projektu do 01. 10. 2016.

Termín ukončenia projektu do 31.03.2017.

.


Názov projektu:   Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50 j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

Dohoda uzavretá s ÚPSVaR Michalovce

Dohoda č. 15/§50 j/NS 2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

uzatvorená  dňa 22.06.2016

Termín začatia projektu od01. 07. 2016.

Termín ukončenia projektu do 31.03.2017.

.


 

Názov projektu: Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

Zmluva uzatvorená s IA MPSVaR SR Bratislava

Zmluva o spolupráci číslo N20160127065  o úpravách zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IA MPSVAR SR a spolupracujúcim subjektom pri implementácií národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I, financovaného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Uzatvorená dňa  27.01.2016

Termín začatia projektu : rok 2016

Termín ukončenia projektu : rok 2019

.


Názov projektu: Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni kód ITMS2014+: 312041A136

Zmluva uzatvorená s IA MPSVaR SR Bratislava

Zmluva o spolupráci číslo N20160301003 o úpravách zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IA MPSVAR SR a poskytovateľom pri implementácií národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, kód ITMS+: 312041A136 financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Uzatvorená dňa  01.03.2016

Termín začatia projektu : rok 2016

Termín ukončenia projektu : rok 2019

.