SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Ako vybaviť na úrade

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Potrebné doklady

Vlastník bytu (domu):

 • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
 • List vlastníctva, alebo rozhodnutie o povolení vkladu, vydané správou katastra (nie z katasterportal.sk).

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

 • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
 • Oznámenie o uzavretí manželstva
 • U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy.

Nájomca bytu (domu):

 • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
 • Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú.

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

 • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
 • Vlastníci s listom vlastníctva, alebo s rozhodnutím o povolení vkladu, vydaný správou katastra  (nie z katasterportal.sk).            

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.        

Poplatok: Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 €, poplatok sa platí v hotovosti do pokladne OcÚ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov. Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Mestskom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. (max. 5 rokov)

Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

 

Potrebné doklady

Vlastník bytu (domu):

 • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
 • List vlastníctva, alebo rozhodnutie o povolení vkladu, vydané správou katastra (nie z katasterportal.sk). 

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

 • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
 • Oznámenie o uzavretí manželstva
 • U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy 

Nájomca bytu (domu):

 • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
 • Nájomná zmluva  

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

 • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )  
 • Vlastníci s listom vlastníctva, alebo s rozhodnutím o povolení vkladu, vydané správou katastra  (nie z katasterportal.sk).

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.       

Poplatok:  Za vydanie potvrdenia o pobyte 5,00 €, poplatok sa platí v hotovosti do pokladne OcÚ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pridelenie a zrušenie súpisného čísla

Žiadosť o určení súpisného čísla  a orientačného čísla je povinná podať osoba uvedená v kolaudačnom rozhodnutí v lehote do 30 dní od jeho právoplatnosti a to písomne na adresu obecného úradu: Obecný úrad Šamudovce,072 01 Šamudovce č.99, alebo osobne počas stránkových dní.

Potrebné doklady

 • Žiadosť o určenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu
 • Kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou
 • Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva)
 • Geometrický plán

Poplatok:  10,00 € sa platí do pokladne OcÚ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osvedčovanie podpisov

Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť prítomná v miestnosti určenej na osvedčovanie.

Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, mimoriadne môže byť osvedčenie podpisu vykonané na inom vhodnom mieste, a to po dohode so zamestnankyňou obecného úradu.

Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený.

Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

 

Potrebné doklady

 • občiansky preukaz
 • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis

Poplatok: 2 € / 1 podpis, poplatok sa platí v hotovosti do pokladne OcÚ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Osvedčovanie listín

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčuje listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, alebo sú napísané v inom ako štátnom jazyku, s výnimkou českého jazyka.

 

Upozornenie: Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t.j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov. Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

Obec nevykonáva osvedčovanie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľnosti,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku,
 • ak ide o zmenky.

Potrebné doklady

 • občiansky preukaz
 • originál listiny
 • fotokópia/odpis listiny

Poplatok: 2 € / za každú, aj začatú stranu, platí sa do pokladne OcÚ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Drobná stavba

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie.

Potrebujete:

 • ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade),
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku,
 • súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi,
 • jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach,
 • jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach,
 • vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore,
 • pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete.

Poplatok: 10 € , platí sa do pokladne OcÚ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohlásenie stavebných úprav

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu. Potrebujete:

 • ohlásenie,
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku,
 • súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi,
 • jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach,
 • technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach

Poplatok: 10 € , platí sa do pokladne OcÚ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Potrebujete:

 • návrh na vydanie územného rozhodnutia,
 • situačný výkres v dvoch vyhotoveniach,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
 • záväzné stanovisko obce,
 • stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby,
 • vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu,
 • záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie,
 • preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom,
 • dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach,
 • návrh na nové využívanie územia,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Potrebujete:

 • žiadosť o vydanie stavebného povolenia,
 • doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám,
 • kópia z katastrálnej mapy,
 • územné rozhodnutie, ak bolo vydané,
 • projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach,
 • prehlásenie stavebného dozoru,
 • kópia rozhodnutia súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF),
 • záväzné stanovisko obce (v podstránke Tlačivá),
 • právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR,
 • správny poplatok,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania,
 • posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
 • stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru,
 • vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy,
 • stanoviská správcov sietí technického vybavenia.

Poplatok: 50 € , platí sa do pokladne OcÚ