Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality 2018

Aktuality 2018

Názov a sídlo prijímateľa :

                                                               Obec Šamudovce

Šamudovce 99

072 01  Šamudovce

Mesto Spišské Podhradie  bolo úspešným prijímateľom projektu  v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita: 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývaní, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Na realizáciu aktivít projektu bol mestu poskytnutý nenávratný finančný príspevok  vo výške:

maximálne        184 749,13 EUR.

Aktivity sa realizujú v rámci projektu :

Rekonštrukcia obecného úradu s kultúrnym domom Šamudovce za účelom

zvýšenia energetickej účinnosti

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia budovy, zlepšenie ochrany stavebných konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi, zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy a úspora v rozpočte mesta vynaložená na prevádzku riešenej budovy. Realizáciou aktivít projektu sa dosiahlo zvýšenie úžitkovej hodnoty budovy, jej reprezentatívnosti a skvalitnenie podmienok fungovania v tejto budove, ako pre zamestnancov tak aj pre širokú verejnosť.

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/135

Dátum začatia a ukončenia hlavných aktivít projektu :  09/2017 - 05/2018

Operačný program : Kvalita životného prostredia

Riadiaci orgán : Slovenská inovačná a energetická agentúra

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

www.siea.sk

www.op-kzp.sk


Výsledky komunalnych volieb 2018

                               

Úcta k starším 28.10.2018
28. 10. 2018
Slávnostné otvorenie Izby tradícií v Šamudovciach
21. 10. 2018
Slávnostné otvorenie Obecného úradu s kultúrnym domom
19. 08. 2018
Výlet na Zemplínsku Šíravu
07. 07. 2018
Opekačka dôchodcov
20. 05. 2018
Novoročný stolnotenisový turnaj
13. 01. 2018
Novoročné stretnutie
01. 01. 2018
(289.94 kb)