English
Zmenšiť textZväčšiť text

Novoročné stretnutie

 01.01.2018

01. 01. 2018


Zoznam aktualít:

Názov a sídlo prijímateľa:

Obec Šamudovce
Šamudovce 99
072 01  Šamudovce

Mesto Spišské Podhradie  bolo úspešným prijímateľom projektu  v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita: 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývaní, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Na realizáciu aktivít projektu bol mestu poskytnutý nenávratný finančný príspevok  vo výške: maximálne 184 749,13 EUR.

Aktivity sa realizujú v rámci projektu: Rekonštrukcia obecného úradu s kultúrnym domom Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej účinnosti

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia budovy, zlepšenie ochrany stavebných konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi, zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy a úspora v rozpočte mesta vynaložená na prevádzku riešenej budovy. Realizáciou aktivít projektu sa dosiahlo zvýšenie úžitkovej hodnoty budovy, jej reprezentatívnosti a skvalitnenie podmienok fungovania v tejto budove, ako pre zamestnancov tak aj pre širokú verejnosť.

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/135
Dátum začatia a ukončenia hlavných aktivít projektu: 09/2017 - 05/2018
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

www.siea.sk
www.op-kzp.sk